Εγκεκριμένα ΣΔ: ΥΔ14/15 – Έκθεση Εφαρμογής Οδηγίας 2008/105/ΕΚ

Αρχική σελίδα / Εγκεκριμένα ΣΔ: ΥΔ14/15 – Έκθεση Εφαρμογής Οδηγίας 2008/105/ΕΚ

ΕΚΘΕΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/105/ΕΚ “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009