1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ – Αρχεία Διαβούλευσης

Αρχική σελίδα / Διαβούλευση / 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ – Αρχεία Διαβούλευσης

Για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων απαιτείται η κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Τα Σχέδια Διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 13 και στο Παράρτημα VII της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Προγράμματα Μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των υδάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 11 και το Παράρτημα VI της Οδηγίας.

Τα Σχέδια Διαχείρισης αναθεωρούνται και ενημερώνονται ανά εξαετία. Τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης, που έχουν εγκριθεί, αφορούν στο 1ο Κύκλο Διαχείρισης (2009-2015) και ισχύουν μέχρι την αναθεώρησή τους.

Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα καταρτισθούν με την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αφορούν στο 2ο Κύκλο Διαχείρισης (2016-2021).

Στον κατάλογο που ακολουθεί μπορείτε να επιλέξετε το Υδατικό Διαμέρισμα που σας ενδιαφέρει προκειμένου να δείτε τα Προσχέδια ΛΑΠ και τις αντίστοιχες ΣΜΠΕ, όπως αυτές τέθηκαν σε Διαβούλευση.

Δείτε το σύνολο των σχολίων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της Διαβούλευσης εδώ.