Γεωπύλη

Αρχική σελίδα / Γεωπύλη

Στο πλαίσιο της κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης παράγονται σύνολα γεωχωρικών δεδομένων. Τα δεδομένα αφορούν στον καθορισμό των Υδατικών Διαμερισμάτων, των Λεκανών Απορροής Ποταμών, καθώς και των υπόγειων και επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων προσφέρει τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων μέσω ειδικής Γεωπύλης που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Συγκεκριμένα η Γεωπύλη περιλαμβάνει:

 • Τα όρια  των Υδατικών Διαμερισμάτων (River Basin Districts – RBD) στο σύνολο της χώρας
 • Τα όρια των Λεκάνων Απορροής Ποταμών (River Basins -RB) στο σύνολο της χώρας
 • Τα όρια και το χαρακτηρισμό των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (Ground Water Bodies – GWB) ανά Υδατικό Διαμέρισμα 
 • Τα όρια και το χαρακτηρισμό των Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων (Surface Water Bodies – SWB) ανά Υδατικό Διαμέρισμα, τα οποία διακρίνονται σε:
  • Ποτάμια Υδατικά Συστήματα (River Water Bodies – RWB)
  • Λιμναία Υδατικά Συστήματα (Lake Water Bodies – LWB)
  • Μεταβατικά Υδατικά Συστήματα (Transitional Water Bodies – TWB)
  • Παράκτια Υδατικά Συστήματα (Coastal Water Bodies – CWB)

Επιπρόσθετα, στη Γεωπύλη έχουν ενταχθεί σύνολα δεδομένων αναφορικά με:

 • Προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού (περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας)
 • Ευπρόσβλητες περιοχές στη Νιτρορύπανση (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) 

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω υπηρεσιών Απεικόνισης, Τηλεφόρτωσης και Αναζήτησης. Οι υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί με χρήση ανοιχτών προτύπων του OGC και πιο συγκεκριμένα των WMS, WFS, CSW αντίστοιχα.