1ος Κύκλος

Αρχικά ΣΔΛΑΠ

2ος Κύκλος

1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ

3ος Κύκλος

2η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ

Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ

Τα υφιστάμενα Σχέδια Διαχείρισης, καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007.

Μεθοδολογίες

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, διαμορφώθηκαν αναλυτικές μεθοδολογίες για κρίσιμα θέματα εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

Το έργο της Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Διαβούλευση 2ης Αναθεώρησης

Η Γενική Δ/νση Υδάτων ανακοινώνει την έναρξη της διαβούλευσης για τη 2η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών σύμφωνα με το Άρθρο 14 (γ) της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ).

Θεσμικό Πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει από τις αρχές του έτους 2000 μια νέα πολιτική για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Βασικό εργαλείο προώθησης της νέας πολιτικής είναι η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ.

Γεωχωρικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο της κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης παράγονται σύνολα γεωχωρικών δεδομένων. Τα δεδομένα αφορούν στον καθορισμό των Υδατικών Διαμερισμάτων, των Λεκανών Απορροής, καθώς και των υπόγειων και επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων.

0 Υδατικά Διαμερίσματα
0 Λεκάνες Απορροής
0 Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα
0 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα