Διαβούλευση 2ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ (EL14) Νήσων Αιγαίου

Αρχική σελίδα / Διαβούλευση / 2η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ - Αρχεία Διαβούλευσης / Διαβούλευση 2ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ (EL14) Νήσων Αιγαίου

  • 2η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ14/Π2.1 - Μεθοδολογία εξαιρέσεων

    Μεθοδολογία, προδιαγραφές και κριτήρια προσδιορισμού των “εξαιρέσεων” από την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας – Μέρος Α

  • 2η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ14/Π2.4 - Μεθοδολογία ανθρωπογενών πιέσεων

    Επικαιροποιημένη Μεθοδολογία ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα.