Σχόλια Διαβούλευσης 1ης Αναθεώρησης

 • From Μιχαήλ Σπηλιώτης on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ10/Π02 – Θέματα Διαχείρισης

  ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ και θελω να μελετησω τα σχέδια

  2017/11/16 at 11:11 am
 • From Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ13/Π18 – ΣΜΠΕ

  Πρόσθετο σχόλιο 1

  Στη σελ. 20 του Προσχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης αναφέρεται: «Στο 2ο διαχειριστικό κύκλο (2016-2021) θα εκπονηθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας του ΥΔ, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΣΔΛΑΠ. Στο Σχέδιο αυτό θα καθορίζονται οι κατάλληλοι δείκτες που θα χρησιμοποιούνται για την έγκαιρη διάγνωση της ξηρασίας ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατό οι δυσμενείς επιπτώσεις». Στην Κρήτη, στα πλαίσια του έργου “Καινοτόμες Μεθοδολογίες Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για την προσαρμογή της Κλιματικής Αλλαγής και Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης – Aquaman”, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και είχε στόχο να συνεισφέρει στη διαχείριση του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης με στοιχεία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ορθολογική αξιολόγηση του Προγράμματος Μέτρων και να εισάγει “πρωτοπόρες” προσεγγίσεις διακυβέρνησης στη διαχείριση του νερού, υπάρχουν αξιόλογα δεδομένα σχετικά με τη Διαχείριση της Ξηρασίας.

  Στην παρούσα αναθεώρηση δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα του προαναφερόμενου Προγράμματος, τα οποία θεωρούμε ότι αποτελούν σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις για τα έργα διαχείρισης υδατικού δυναμικού του ΥΔ Κρήτης. Προτείνουμε τα αποτελέσματα του έργου αυτού να ενταχθούν και ληφθούν υπόψη στο παρόν υπό αναθεώρηση Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων και να επαναξιολογηθούν στη βάση αυτού, τα έργα που προβλέπονται στο σχέδιο αναθεώρησης, αλλά να τεθούν και προτεραιότητες για τα σχεδιαζόμενα έργα.

  Επίσης θεωρούμε ότι δεν έτυχαν της ανάλογης προσοχής και δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη στο υπό αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ και τη ΣΜΠΕ που το συνοδεύει, τα συμπεράσματα της Μελέτης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ, 2011) που αφορούν στη Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

  Πρόσθετο σχόλιο 2

  Τόσο στο Προσχέδιο Αναθεώρησης και την ΣΜΠΕ του ΣΔΛΑΠ Κρήτης όσο και στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Προστατευόμενων περιοχών, απουσιάζει μεγάλος αριθμός εκβολών ρυάκων, χειμάρρων και ποταμών της Κρήτης (μεταβατικά ύδατα). Σύμφωνα με το Προσχέδιο ΔΛΑΠ (σελ. 50) «Μεταβατικά ύδατα: Συστήματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα αλλά τα οποία μπορεί να επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκού νερού» και σελ. 62 «Τα μεταβατικά ύδατα χαρακτηρίζονται από ευρείες διακυμάνσεις των φυσικών και χημικών παραμέτρων που καθορίζουν την κατανομή και τη δομή των βιοκοινωνιών. Ο χαρακτηρισμός των τύπων στα μεταβατικά ύδατα αποτελεί πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα, εξαιτίας του μωσαϊκού τύπου των ενδιαιτημάτων τους και της ιδιαίτερα υψηλής στο χώρο και στο χρόνο φυσικής τους μεταβλητότητας».

  Παρόλα αυτά τα μόνα μεταβατικά ύδατα που έχουν προσδιοριστεί στον ΣΔΛΑΠ και περιλαμβάνονται στην ΣΜΠΕ είναι τέσσερις (4) εκβολές ποταμών στη Δυτική Κρήτη (Ταυρωνίτης, Κερίτης, Κοιλιάρης, Μουσέλας). Κάποιες από τις εκβολές χειμάρρων/ρυάκων/ποταμών (69 για την Κρήτη) εντάσσονται στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών ως Νησιωτικοί Υγρότοποι που η προστασία τους καλύπτεται ούτως ή άλλως από το Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012).

  Θεωρούμε ότι η μη συμπερίληψη όλων των εκβολών του νησιού ως «Μεταβατικά Ύδατα» στη ΣΜΠΕ και ως Προστατευόμενα στο επικαιροποιημένο ΜΠΠ συνιστά ατόπημα και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη διατήρηση και προστασία των διαρκώς μειούμενων αυτών περιοχών, λαμβανομένων υπόψη τόσο των ανθρωπογενών πιέσεων που δέχονται εδώ και δεκαετίες (καταπατήσεις για οικιστική χρήση, μπαζώματα, αποψιλώσεις βλάστησης, αποξηράνσεις, ρύπανση, απόρριψη απορριμμάτων, λαθροθηρία κ.λπ.) όσο και των φυσικών πιέσεων λόγω των κλιματικών αλλαγών (μεταβολές αλατότητας λόγω εισροής θαλάσσιου ύδατος, υποβάθμιση και υποχώρηση παρόχθιας και παράκτιας βλάστησης, μείωση έκτασης κ.λπ.). Προτείνουμε στην παρούσα αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Κρήτης (ΣΜΠΕ και ΜΠΠ) είτε να αναγνωρισθούν όλες οι εκβολές ρυάκων/ποταμών/χειμάρρων ως μεταβατικά ύδατα και να τύχουν των αναγκαίων μέτρων προστασίας, είτε να ενταχθούν στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών ως ειδική κατηγορία προστασίας «εν δυνάμει κινδυνευόντων περιοχών» και να ληφθούν προληπτικά μέτρα προστασίας τους και μέχρι της οριστικοποίησης του μητρώου αλλά και της επόμενης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Κρήτης το 2021.

  Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

  2017/11/13 at 2:30 pm
 • From ΔΕΗ Α.Ε. on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ06/Π16 - Ερωτηματολόγια επί του Προσχεδίου Διαχείρισης

  Στο Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06) και συγκεκριμένα στον Πίνακα 5-6 της σελίδας 87, όπου αναφέρονται οι Μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν στο Υδατικό Διαμέρισμα, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  1. Η 1η καταγραφή του Πίνακα, η οποία αφορά στη Μονάδα αφαλάτωσης του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου, να διαγραφεί καθώς δεν λειτουργεί μετά την παύση λειτουργίας των Μονάδων του ΑΗΣ.

  2. Στο Πίνακα να προστεθεί η Μονάδα αφαλάτωσης του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  Δικαιούχος: ΔΕΗ ΑΕ, Δυναμικότητα: 135 m3/h, Κατηγορία χρήσης: Θερμορύθμιση, Πυρασφάλεια & Παραγωγική Διαδικασία, Συσχετιζόμενο Παράκτιο ΥΣ: EL0626C0003N, Ονομασία Παράκτιου ΥΣ: ΘΑΛΑΣΣΑ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΟΥ, Θέση (ΕΓΣΑ ’87) Χ: 505695 & Υ:4177454.

  Τέλος, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι, οι Μονάδες 8 και 9 του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και έχουν αποσυρθεί οριστικά με τις Αποφάσεις ΡΑΕ 405/2016 και 654/2014, αντίστοιχα. Παρακαλούμε η πληροφορία να ληφθεί υπόψη σε όλες τις αναφορές που γίνονται στον ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου και σε όλα τα κείμενα τεκμηρίωσης.

  2017/11/13 at 12:55 pm
 • From Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ08/Π10 - Περιβαλλοντικοί Στόχοι

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση της ΣΜΠΕ για την οικολογική κατάσταση του ταμιευτήρα της Κάρλας είναι κακή και της χημικής είναι άγνωστη, επιβάλλεται η άμεση ενεργοποίηση των μέτρων προστασίας και η επανεξέταση της υπαγωγής της στις εξαιρέσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων με ορίζοντα επίτευξη αυτών το 2027. Επίσης, προτείνεται η άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης για να προσδιορισθεί η χημική κατάστασή του. Η εξασφάλιση της καλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας νερού στον ταμιευτήρα της Κάρλας θεωρείται πρωταρχικής σημασίας για τη διατήρηση σημαντικών ειδών ιχθυοπανίδας και ορνιθοπανίδας, για τα υδατικά οικοσυστήματα αλλά και για τις διάφορες παραγωγικές χρήσεις. Σημειώνεται ότι, ο ταμιευτήρας της Κάρλα φιλοξενεί 97 είδη ορνιθοπανίδας που προστατεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/147/EC και 92/43/EEC και είναι σήμερα η τρίτη γνωστή αποικία ροδοπελεκάνων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η τέταρτη αποικία αργυροπελεκάνων στην Ελλάδα.

  2017/11/13 at 11:42 am
 • From Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ08/Π06 - Τυπο-χαρακτηριστικές Συνθήκες

  Στον Πίνακα 4.2.2-5: «Ποτάμια υδατικά συστήματα και νέα τυπολογία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση 2013/480/ΕΚ και την MED GIG, ανά ΛΑΠ του Θεσσαλίας (EL08)» παρουσιάζονται ως μέσες ετήσιες απορροές των τάφρων 1Τ και 7Τ 80,34 hm3 και 136,15 hm3 αντίστοιχα. Κρίνουμε ότι χρήζει άμεσης διερεύνησης το γεγονός ότι από το σύνολο των 216,49 hm3 ετησίως καταλήγουν στον ταμιευτήρα της Κάρλα το μέγιστο 40 hm3.

  2017/11/13 at 11:40 am
 • From Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ08/Π12 - Προγράμματα Μέτρων

  Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε. γνωμοδοτεί θετικά επί της ΣΜΠΕ της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)», επισημαίνοντας τα κάτωθι ή με τους εξής όρους:
  • Τη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και άλλων μέτρων για την τήρηση της κατώτερης οικολογικής στάθμης του ταμιευτήρα της Κάρλας, όπως οι Περιβαλλοντικοί Όροι της κατασκευής και λειτουργίας του έργου απαιτούν στην παρ. 41 της ενότητας δ. της ΚΥΑ 112839/18-12-2000 «Τροποποίησης – Συμπλήρωσης – Κωδικοποίησης των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Επαναπλημμυρισμού της πρώην λίμνης Κάρλας στους Νομούς Λαρίσης και Μαγνησίας» και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα «Έργα μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας στους Ν. Μαγνησίας και Λάρισας», καθώς από τα στοιχεία χρονοσειρών μετρήσεως στάθμης που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης προκύπτει ότι αυτή δεν τηρείται.
  • Τη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και άλλων μέτρων για την τήρηση μιας συνεχούς και ελάχιστης παροχής νερού, καθόλη τη διάρκεια του έτους στην τάφρο 7Τ μέσω της οποίας ουσιαστικά τροφοδοτείται και ο ταμιευτήρας της Κάρλας, όπως ορίζεται και στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της Χερσαίας, Υδάτινης και Θαλάσσιας Περιοχής Κάρλας – Μαυροβούνιου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Ν. Μαγνησίας και Ν. Λάρισας ως Περιφερειακό Πάρκο», το οποίο βρίσκεται σε φάση τελικής διαμόρφωσης, της περιοχής «Κάρλας – Μαυροβούνιο – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 125400 / 728 / 19 – 02 – 2003 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τη διατήρηση της ιχθυοπανίδας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Φορέα Διαχείρισης που εντάσσεται στο Υποέργο 1: «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της πράξης “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου” στον ταμιευτήρα της Κάρλας καταγράφηκε το σπάνιο μεταναστευτικό είδος Σαρδελομάνα (Alosa fallax). Η Σαρδελομάνα προστατεύεται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (ως ζωικό είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος) και εντάσσεται στον κατάλογο των ειδών του Ελληνικού Κόκκινου βιβλίου (2009) ως “Ανεπαρκώς γνωστά”. Είναι ανάδρομο είδος, δηλαδή μεταναστεύει για αναπαραγωγή από τη θάλασσα στο σύστημα του Πηνειού Ποταμού και μέσω τάφρων καταλήγει στο σύστημα του Ταμιευτήρα της Κάρλας. Κάτω από το πρίσμα της επιβίωσης ενδημικών και άλλων σημαντικών ειδών ιχθυοπανίδας και της προστασίας ενδιαιτημάτων που τα φιλοξενούν, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνεχής επικοινωνία του ταμιευτήρα της Κάρλας με τον Πηνειό ποταμό, μέσω των τάφρων.
  • Όσον αφορά το μέτρο Μ08Σ1104 «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Ν. Μαγνησίας, _Α’ Φάση», προτείνεται να γίνεται συνεχής παρακολούθηση του νερού του Ταμιευτήρα της Κάρλας, ώστε με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, να καταργηθεί η υπεροχή των κυανοβακτηρίων και να περιοριστούν οι ανθίσεις φυτοπλαγκτού, όπως διαπιστώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 2013, 2014 και 2015 σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης (Monitoring) παραμέτρων ποιότητας νερού του Υποέργου 3 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.

  2017/11/13 at 11:37 am
 • From Βασίλειος Ζόραπας on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ03/Π07 – Κατάσταση Υπόγειων ΥΣ

  Γενική παρατήρηση
  Τα μέτρα προστασίας των υπόγειων νερών θα πρέπει να αφορούν όχι μόνο τα υφιστάμενα υπόγεια συστήματα και αντίστοιχα έργα υδροληψίας αλλα και εκείνα τα υπόγεια συστήματα, που λόγω χημικής κατάστασης και ποσοτικής απόδοσης είναι κατάλληλα για ύδρευση και δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έκτακτες καταστάσεις.

  Για το ΥΔ 03
  Στο προσχέδιο δε γίνεται λόγος ή προτάσεις για τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού της Τρίπολης (μικρού βαθμού επεξεργασία), στο Αρκαδικό οροπέδιο (καταβόθρα Κανατα), με αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση των πηγών Λέρνης, λόγω υδραυλικής επικοινωνίας, απ’ τις οποίες υδρεύεται το Ναύπλιο και το Άργος.

  2017/11/05 at 3:44 pm
 • From ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ02/Π16 - Ερωτηματολόγια επί του Προσχεδίου Διαχείρισης

  Ισχύουν οι παρατηρήσεις μου για το υδατικό διαμέρισμα ανατολικής Πελοποννήσου. σχετικά με την προστασία (ποιοτικά και ποσοτικά) των νερών

  2017/11/03 at 10:39 am
 • From ΚΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01/Π16 - Ερωτηματολόγια επί του Προσχεδίου Διαχείρισης

  ισχύουν τα σχόλια που αναρτήθηκαν για το υδατικό διαμέρισμα ανατολικής Πελοποννήσου.

  2017/11/03 at 9:26 am
 • From ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ13/Π18 – ΣΜΠΕ

  ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κρήτης (EL 13) σας παραθέτουμε τα παρακάτω, που αφορούν την κατάσταση των υπογείων υδάτων της πεδιάδας του Καστελλίου, της περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε σχέση με τα αναφερόμενα στα εδάφια της παραγράφου 6.2 “Ταξινόμηση της Κατάστασης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων” :
  Σύμφωνα με τον Γεωλογικό Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλο ΜΟΧΟΥ/ κλίμακα 1:50.000, το δυτικό τμήμα της λεκάνης του Καστελλίου, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού δομείται από τεταρτογενείς αποθέσεις, νεογενείς αποθέσεις και το ανατολικό τμήμα από καρστικούς ασβεστόλιθους (Τριπόλεως και Πλακώδεις).
  Σε όλη την έκταση της περιοχής αυτής υπάρχει μεγάλος αριθμός διάσπαρτων ενεργών υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων. (βλ. συνημμένη εικόνα Χάρτη). Από τις υδρευτικές γεωτρήσεις υδρεύεται σήμερα το σύνολο σχεδόν των οικισμών της πεδιάδας του Καστελλίου και της ευρύτερης περιοχής, Αρκαλοχωρίου και Θραψανού. Στην ίδια λεκάνη υπάρχει μεγάλος αριθμός, διάσπαρτων γεωτρήσεων από τις οποίες υδρεύεται σήμερα μεγάλο μέρος της πόλης του Ηρακλείου. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι, τα ποιοτικά στοιχεία του νερού των προαναφερόμενων γεωτρήσεων ύδρευσης βρίσκονται, εντός των προβλεπόμενων ορίων ποσιμότητας. Μπορείτε να λάβετε γνώση των σχετικών στοιχείων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Δήμου Ηρακλείου.
  Επιπλέον στον καρστικό υδροφορέα (ανατολικό τμήμα της προαναφερόμενης λεκάνης) έχει ανορυχθεί σημαντικός αριθμός βαθέων γεωτρήσεων, από τις οποίες υδρεύεται σειρά οικισμών της περιοχής (Καστέλλι, Αρκαλοχώρι, Γεράκι, Λιλιανό, Νιπιδιτό, Παναγιά κ.α.)., και ενεργά εργοστάσια εμφιάλωσης. Το νερό των γεωτρήσεων αυτών, όπως αποδεικνύουν οι χημικές και ποιοτικές αναλύσεις, είναι άριστης ποιότητας. Όσον αφορά μάλιστα την περιεκτικότητα τους σε νιτρικά (ΝΟ3) κυμαίνεται μεταξύ 5 mg/l έως 10 mg/l (όριο ποσιμότητας: 50 mg/l).
  Όσον αφορά την αυξημένη περιεκτικότητα σε νιτρικά (ΝΟ3), το πρόβλημα εντοπίζεται στο νερό ολιγάριθμων μεμονωμένων γεωτρήσεων, που βρίσκονται νοτιοδυτικά της λεκάνης, νοτίως του οικισμού Ρουσοχώρια, πλησίον του οικισμού Αρκαλοχώρι και δυτικά αυτής και νοτίως του οικισμού Θραψανού. Η αυξημένη περιεκτικότητα του νερού σε ΝΟ3 οφείλεται στην υπεράντληση και στα οικιακά και αστικά λύματα. Εξ όσον γνωρίζουμε, οι γεωτρήσεις αυτές έχουν ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ ρύπανση από τα οικιακά και αστικά λύματα αναμένεται να μειωθεί έως εξαλειφθεί, ύστερα από την λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών της περιοχής. Οι βιολογικοί καθαρισμοί του Θραψανού και του Καστελλίου ήδη λειτουργούν, ενώ του Αρκαλοχωρίου τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία.

  2017/11/01 at 5:25 pm