Σχόλια Διαβούλευσης 1ης Αναθεώρησης

 • From Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ08/Π13 - Προσχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ

  Με βάση την επάρκεια που εμφανίζεται στην ΛΑΠ του π. Αχελώου επιχειρείται να «τεκμηριωθεί» η ανάγκη μεταφοράς ποσότητας νερού για την κάλυψη του σημαντικού ποσοτικού ελλείμματος της Θεσσαλίας.
  Η μεταφορά ποσότητας υδάτων ελλείψει ολοκληρωμένου σχεδιασμού και βιώσιμης αγροτικής πολιτικής χωρίς τη συνεκτίμηση των σοβαρών, συχνά μη αναστρέψιμων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρει ένα τέτοιου μεγέθους έργο στην ευρύτερη περιοχή, ενθαρρύνει τη συνέχιση των σημερινών μη βιώσιμων πρακτικών και δίνει κίνητρα για νέα, ενδεχομένως και εντονότερη αλόγιστη χρήση νερού, ακολουθώντας την αρχή της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων που λέει ότι «η κατανάλωση γρήγορα εξισώνεται με την προσφορά». Αυτές οι πρακτικές οδηγούν σύντομα σε νέα ελλειμματική υδατική κατάσταση της περιοχής, τροφοδοτώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο, με περαιτέρω πιέσεις στα υδατικά συστήματα της περιοχής.
  Στην πραγματικότητα επιχειρείται να αποτελέσει λύση η μεταφορά νερού στα προβλήματα κακοδιαχείρισης του νερού στο Θεσσαλικό κάμπο. Η προσέγγιση αυτή, σαφώς, αντιβαίνει στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και δε συνάδει με τη φιλοσοφία της ΟΠΥ, η οποία συνίσταται στην ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
  Τα μέτρα αυτά υποτίθεται στοχεύουν στην κάλυψη του σημαντικού ποσοτικού ελλείμματος της Θεσσαλίας, διατηρώντας τη δραστηριότητα της γεωργίας στα υφιστάμενα επίπεδα. Ωστόσο, για τον υπολογισμό αυτό δεν έχει αποτιμηθεί αξιόπιστα ο περιορισμός στη χρήση νερού που μπορούν να επιφέρουν μέτρα κατάρτισης, εκπαίδευσης των γεωργών καθώς και μέτρα εφαρμογής γεωργίας ακριβείας (τα οποία αποτελούν επίσης συμπληρωματικά έργα του παρόντος ΣΔΛΑΠ).
  Επιπλέον, οι σύγχρονες τάσεις εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων, περιλαμβάνουν την απομάκρυνση μεγάλης κλίμακας φραγμάτων, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυτά τροποποιούν δραστικά το καθεστώς ροής διακόπτοντας την ελεύθερη κυκλοφορία ενός ποταμού δημιουργώντας τεχνητούς ταμιευτήρες στην ανάντη περιοχή, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο οργανισμούς οι οποίοι εξαρτώνται από την ελεύθερη ροή του ποταμού. Υπάρχει ερευνητικό έργο που καταδεικνύει ότι τα φράγματα καθώς προκαλούν μετατροπή του συστήματος από ποτάμιο σε λιμναίο με αλλαγές στη θερμοκρασία του ποταμού και στα επίπεδα οξυγόνου, επιφέρουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ποταμού, λειτουργώντας ανασταλτικά στην ανάπτυξη της παρόχθιας βλάστησης και στην αλλοίωση της φυσικότητας της κοίτης. Καθώς τα φράγματα αποτελούν εμπόδιο στη φυσική ροή του ποταμού, σημειώνεται περιορισμένη μεταφορά φερτών υλών και απόθεση ιζημάτων με αποτέλεσμα τον μη επαρκή εμπλουτισμό των κατάντη τμημάτων και τη δημιουργία αφιλόξενου περιβάλλοντος για πολλά ενδημικά είδη. Ειδικά στα υδροηλεκτρικά φράγματα παρατηρούνται επιπλέον μεγάλες διακυμάνσεις, καθώς αυτά απελευθερώνουν νερό σύμφωνα με τις απαιτούμενες ανάγκες για ηλεκτρικό ρεύμα και σε ακανόνιστες περιόδους. Συνοψίζοντας, διαχειριστικά μέτρα που περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των μεγάλων φραγμάτων επιφέρουν πολλαπλά οφέλη όπως την αποκατάσταση της φυσικότητας των ποταμών αλλά και των κοινωνιών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή.
  Συμπερασματικά, σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση, τα μεγάλα μέτρα ταμίευσης κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης!!
  Επιπρόσθετα, τα προτεινόμενα έργα ταμίευσης έχουν συνολικό κόστος: 968 εκ. ευρώ (!!), ενώ τα έργα ενημέρωσης και κατάρτισης αγροτών περιορίζονται σε 96.000 ευρώ!
  Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την ΟΠΥ, κάθε πάροχος κατά κανόνα, προμηθεύεται και καταναλώνει νερό εντός των ΛΑΠ στις οποίες εμπίπτει χωρικά.

  2017/12/18 at 2:40 pm
 • From Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ04/Π13 - Προσχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ

  Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ π. ΑΧΕΛΩΟ
  Με βάση την επάρκεια που εμφανίζεται στην ΛΑΠ του π. Αχελώου επιχειρείται να «τεκμηριωθεί» η ανάγκη μεταφοράς ποσότητας νερού για την κάλυψη του σημαντικού ποσοτικού ελλείμματος της Θεσσαλίας.
  Η μεταφορά ποσότητας υδάτων ελλείψει ολοκληρωμένου σχεδιασμού και βιώσιμης αγροτικής πολιτικής χωρίς τη συνεκτίμηση των σοβαρών, συχνά μη αναστρέψιμων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρει ένα τέτοιου μεγέθους έργο στην ευρύτερη περιοχή, ενθαρρύνει τη συνέχιση των σημερινών μη βιώσιμων πρακτικών και δίνει κίνητρα για νέα, ενδεχομένως και εντονότερη αλόγιστη χρήση νερού, ακολουθώντας την αρχή της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων που λέει ότι «η κατανάλωση γρήγορα εξισώνεται με την προσφορά». Αυτές οι πρακτικές οδηγούν σύντομα σε νέα ελλειμματική υδατική κατάσταση της περιοχής, τροφοδοτώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο, με περαιτέρω πιέσεις στα υδατικά συστήματα της περιοχής.
  Στην πραγματικότητα επιχειρείται να αποτελέσει λύση η μεταφορά νερού στα προβλήματα κακοδιαχείρισης του νερού στο Θεσσαλικό κάμπο. Η προσέγγιση αυτή, σαφώς, αντιβαίνει στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και δε συνάδει με τη φιλοσοφία της ΟΠΥ, η οποία συνίσταται στην ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
  Τα μέτρα αυτά υποτίθεται στοχεύουν στην κάλυψη του σημαντικού ποσοτικού ελλείμματος της Θεσσαλίας, διατηρώντας τη δραστηριότητα της γεωργίας στα υφιστάμενα επίπεδα. Ωστόσο, για τον υπολογισμό αυτό δεν έχει αποτιμηθεί αξιόπιστα ο περιορισμός στη χρήση νερού που μπορούν να επιφέρουν μέτρα κατάρτισης, εκπαίδευσης των γεωργών καθώς και μέτρα εφαρμογής γεωργίας ακριβείας (τα οποία αποτελούν επίσης συμπληρωματικά έργα του παρόντος ΣΔΛΑΠ).
  Επιπλέον, οι σύγχρονες τάσεις εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων, περιλαμβάνουν την απομάκρυνση μεγάλης κλίμακας φραγμάτων, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυτά τροποποιούν δραστικά το καθεστώς ροής διακόπτοντας την ελεύθερη κυκλοφορία ενός ποταμού δημιουργώντας τεχνητούς ταμιευτήρες στην ανάντη περιοχή, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο οργανισμούς οι οποίοι εξαρτώνται από την ελεύθερη ροή του ποταμού. Υπάρχει ερευνητικό έργο που καταδεικνύει ότι τα φράγματα καθώς προκαλούν μετατροπή του συστήματος από ποτάμιο σε λιμναίο με αλλαγές στη θερμοκρασία του ποταμού και στα επίπεδα οξυγόνου, επιφέρουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ποταμού, λειτουργώντας ανασταλτικά στην ανάπτυξη της παρόχθιας βλάστησης και στην αλλοίωση της φυσικότητας της κοίτης. Καθώς τα φράγματα αποτελούν εμπόδιο στη φυσική ροή του ποταμού, σημειώνεται περιορισμένη μεταφορά φερτών υλών και απόθεση ιζημάτων με αποτέλεσμα τον μη επαρκή εμπλουτισμό των κατάντη τμημάτων και τη δημιουργία αφιλόξενου περιβάλλοντος για πολλά ενδημικά είδη. Ειδικά στα υδροηλεκτρικά φράγματα παρατηρούνται επιπλέον μεγάλες διακυμάνσεις, καθώς αυτά απελευθερώνουν νερό σύμφωνα με τις απαιτούμενες ανάγκες για ηλεκτρικό ρεύμα και σε ακανόνιστες περιόδους. Συνοψίζοντας, διαχειριστικά μέτρα που περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των μεγάλων φραγμάτων επιφέρουν πολλαπλά οφέλη όπως την αποκατάσταση της φυσικότητας των ποταμών αλλά και των κοινωνιών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή.
  Συμπερασματικά, σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση, τα μεγάλα μέτρα ταμίευσης κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης!!
  Επιπρόσθετα, τα προτεινόμενα έργα ταμίευσης έχουν συνολικό κόστος: 968 εκ. ευρώ (!!), ενώ τα έργα ενημέρωσης και κατάρτισης αγροτών περιορίζονται σε 96.000 ευρώ!

  Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  Αναφορικά με τα νέα και επικαιροποιημένα μέτρα που παρουσιάζονται στην 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Δυτ. Στερεάς Ελλάδας:
  1. Σε γενικές γραμμές, τα συμπληρωματικά μέτρα παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και φαίνεται να επιχειρούν να αξιοποιήσουν κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία και προγράμματα. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το μέτρο Μ04Β0903 «Καθορισμός κριτηρίων για τον προσδιορισμό ορίων συνολικών απολήψεων ανά επιφανειακό ΥΣ», όπου προτείνεται η αξιοποίηση ειδικού ερευνητικού έργου, του «ECOFLOW, Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής οικολογικής παροχής σε ποτάμια της Ελλάδας» (www.ecoflow.gr/el/), με συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας συστηματικής και τυποποιημένης διαδικασίας για την αξιολόγηση των οικολογικά αποδεκτών ροών σε ποταμούς και ρέματα των οποίων η ροή επηρεάζεται από την ανάπτυξη έργων υδρομάστευσης (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αντλητικά συγκροτήματα, κτλ). Υπενθυμίζεται ότι το καθεστώς υπολογισμού της ελάχιστης οικολογικής παροχής έχει μελετηθεί ελάχιστα στην Ελλάδα, και παραμένει μια άγνωστη μεταβλητή που καθορίζεται με τρόπο μη επιστημονικό, στον σχεδιασμό έργων υδρομάστευσης. Επομένως, αξιοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, μπορούν να αποτελέσουν συστηματική αποτίμηση της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων και αποτελεσματικής διαχείρισής τους.
  2. Επιπλέον, έχουν προστεθεί μέτρα κατάρτισης οριζόντιου χαρακτήρα, όπως π.χ. το Μ04Σ1501 «Επαγγελματική κατάρτιση των γεωργοκτηνοτρόφων για την προστασία των Υδατικών Συστημάτων» το οποίο αφορά: (i) στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης γεωργών με τη μορφή σειράς μαθημάτων, εργαστηρίων, μαθημάτων μέσω διαδικτύου, που θα στοχεύουν στις καλές πρακτικές άρδευσης και εξοικονόμηση νερού, ορθή χρήση φυτοφαρμάκων, αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, πολλαπλή συμμόρφωση και εξειδικευμένα προγράμματα σε διάφορους κλάδους παραγωγής, (ii) στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης που αποσκοπούν στην διάδοση πληροφοριών σχετικά με την γεωργία στοχεύοντας στη μεταφορά γνώσεων προς τους δικαιούχους σχετικά με την επαγγελματική τους ενασχόληση. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων και μέσω εντύπων. Επιπρόσθετα θα πραγματοποιούνται δράσεις επίδειξης για παρουσίαση νέων τεχνολογιών άρδευσης, βελτιωμένων αρδευτικών συστημάτων, νέων πρακτικών καλλιέργειας και προστασίας καλλιεργειών. Οι επιδείξεις θα πραγματοποιούνται είτε σε αγροκτήματα ή σε άλλο κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.
  3. Αντίστοιχα μέτρα είναι και τα εκπαιδευτικά μέτρα (π.χ. Μ04Σ1503) που αφορούν στην «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού στη ΛΑΠ Λευκάδας».
  4. Σημαντικά είναι και τα οριζόντια έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης, όπως π.χ. το Μ04Σ1602 «Πιλοτικά μέτρα εφαρμογής γεωργίας ακριβείας», όπου επιδιώκεται η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο μεταξύ άλλων και την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
  5. Κρίσιμα είναι και ορισμένα νέα μέτρα που στοχεύουν στην εφαρμογή της αρχής ανάκτησης του κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος (Άρθρο 9 της ΟΠΥ), και αφορούν στην «Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων για την τήρηση των οικονομικών και λοιπών στοιχείων διαχείρισης» (Μ08Β0201).
  Τέτοιου τύπου δράσεις, οι οποίες έχουν προταθεί διαχρονικά και με συστηματικό τρόπο και από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, θεωρούμε ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

  2017/12/18 at 2:27 pm
 • From ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ on Εγκεκριμένα ΣΔ 1ης Αναθεώρησης: ΥΔ07/Π17 - Έντυπο Υλικό

  YD 07

  2017/12/12 at 12:46 am
 • From Παρθένα Χαραλαμπίδου Δρ. Γεωπονίας, συνεργάτισσα Βουλεύτριας ΣΥΡΙΖΑ Σερρών Α. Σταμπουλής on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ11/Π16 - Ερωτηματολόγια επί του Προσχεδίου Διαχείρισης

  Στο Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ EL11 δεν αποτυπώνεται η αυξημένη παρουσία νιτρικών στα υπόγεια συστήματα της περιοχής, αν και έχει προσδιορισθεί ευπρόσβλητη ζώνη και χρειάζεται επίσης να εξετασθούν αναλυτικά οι σχετικές μελέτες που έχουν υποβληθεί στην ΕΓΥ. Από τα 15 ΥΥΣ του σχεδίου υπάρχουν μετρήσεις μόνο για τα 8 ΥΥΣ. Με ποια κριτήρια έχουν χαρακτηριστεί καλής ποιοτικής κατάστασης και γιατί δεν χαρακτηρίστηκαν ως “άγνωστης” ποιοτικής (χημικής) κατάστασης αυτά για τα οποία δεν υπάρχουν μετρήσεις;
  Ευχαριστώ πολύ.

  2017/11/30 at 10:29 am
 • From Στέφανος Παπαζησίμου Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ04/Π16 - Ερωτηματολόγια επί του Προσχεδίου Διαχείρισης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
  Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
  Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

  Ισχύουν οι κοινές Παρατηρήσεις και οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο EL02 ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου

  2017/11/24 at 2:10 pm
 • From Στέφανος Παπαζησίμου Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01/Π16 - Ερωτηματολόγια επί του Προσχεδίου Διαχείρισης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
  Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
  Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

  Ισχύουν τα Σχόλια και οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο EL02 ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου

  2017/11/24 at 2:08 pm
 • From Στέφανος Παπαζησίμου Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ04/Π16 - Ερωτηματολόγια επί του Προσχεδίου Διαχείρισης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
  Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
  Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

  Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί των αναρτημένων προσχεδίων της 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα Yδατικά Διαμερίσματα EL01, EL02 και EL04.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Στα προσχέδια της 1ης αναθεώρησης που είναι αναρτημένα στο σχετικό ιστοχώρο του ΥΠΕΝ και της ΕΓΥ προς διαβούλευση δεν έχουν αναρτηθεί όλα τα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των διαχειριστικών σχεδίων και η ανάρτησή τους είναι σημαντική στη φάση της διαβούλευσης. Συνολικά έως 23-11-2014 έχουν αναρτηθεί 4/14.
  2. Μεταξύ άλλων στο αρ. 14 της Οδηγίας 2000/60ΕΚ τίθενται τα χρονικά περιθώρια διαβούλευσης. Έτσι το αντίγραφο του προσχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού δημοσιοποιείται τουλάχιστον ένα έτος πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται το σχέδιο ενώ τα κράτη μέλη παρέχουν προθεσμία τουλάχιστον έξι μηνών για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα ενεργού συμμετοχής και διαβουλεύσεων και όπου χρειάζεται κατόπιν σχετικής αίτησης, παρέχεται πρόσβαση σε βοηθητικά έγγραφα και πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση του προσχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Στην παρούσα διαδικασία ο χρόνος είναι «συμπιεσμένος».
  3. Στις ΣΜΠΕ των προσχεδίων δεν παρατίθενται οι απόλυτες τιμές των ποσοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων παρά μόνο η περιγραφή υπολογισμού τους, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφής η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέτρων.
  4. Στις ΣΜΠΕ των ΥΔ 01 και 02 και συγκριμένα στο κεφ 2.5.1 «Περιγραφή κύριων αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών» παρατίθενται αναλυτικά πίνακες αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων αρχών στην εφαρμογή των σχεδίων βάση της κείμενης νομοθεσίας (αντίθετα μικρότερης έκτασης αναφορά γίνεται στην ΣΜΠΕ του ΥΔ04). Επιπλέον σε όλα τα προσχέδια υιοθετείται κοινό σχήμα ρόλων (EL01 σελ. 41, EL02 σελ. 44, EL04 σελ. 49 ):
  Διαπιστώνεται ότι:
  •τον ρόλο της Υλοποίησης των ΣΔΛΑΠ σε περιφερειακό επίπεδο έχει το Τμ. Υδροοικονομίας και τα τοπικά Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροικονομίας των ΠΕ της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Π.Δ.Ε. σε αλληλεπίδραση με την Δ/νση Υδάτων και τον Περιφερειάρχη.
  •Επιπλέον η εφαρμογή των κύριων νέων Μέτρων τα οποία αφορούν την Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων γίνεται σε αλληλεπίδραση μεταξύ Περιφερειάρχη ΟΕΒ και Δ/νσης Υδάτων απευθείας με ΟΕΒ
  •Τέλος όλες οι λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, Αγροτικής Οικονομίας-Κτηνιατρικής, Υγείας κ.α) έχουν υποστηρικτικό ρόλο και αλληλεπίδραση με τον Περιφερειάρχη μόνο.
  Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η Δ/νση Υδάτων Δ. Ελλάδας της Αποκεντρωμένης έχει συντονιστικό ρόλο με τις υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. είτε άμεσα ή έμμεσα χωρίς να υπάρχει κεντρική εποπτική υπηρεσία ή σχήμα στο σύνολο της Περιφέρειας γεγονός που πιθανά θα δημιουργήσει δυσλειτουργία στο συντονισμό και την εφαρμογή των μέτρων.
  5. Απουσιάζει σε κάθε μέτρο η περιγραφή ξεκάθαρου ρόλου των φορέων υλοποίησης (εποπτικός, συντονιστικός, εκτελεστικός κ.α.) γεγονός που θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση του προγράμματος μέτρων.
  6. Το Σχέδιο όπως παρουσιάζεται σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και πολλές κατευθύνσεις στη δομή και απαιτεί υψηλό βαθμό συνέργιας όλων των αρμοδίων υπηρεσιών για την υλοποίησή του.
  7. Η εφαρμογή των μέτρων απαιτεί εξειδίκευση των φορέων υλοποίησης τόσο σε επιστημονικό προσωπικό όσο και σε εργαλεία (GIS, χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α.) με ταυτόχρονη κωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας αλλά και απλοποίηση νομοθετημάτων.
  8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προτεινόμενου Σχεδίου Διαχείρισης είναι η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των υφιστάμενων έργων που προβλέπονται σε αυτό (π.χ. έργα ταμίευσης ύδατος, λειτουργική αναβάθμιση ΕΕΛ, κλπ.) και η λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος στις περιπτώσεις που αυτά χωροθετούνται εντός προστατευόμενων περιοχών. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι η αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης των ΤΟΕΒ (μέτρο B0303) στη φάση χρηματοδότησης του από το ΠΑΑ 2014-2020 ή και από το ΕΣΠΑ για να υλοποιηθεί θα πρέπει πρώτα να λάβει χώρα περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων των ΤΟΕΒ, τα οποία δεν έχουν αδειοδοτηθεί και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του αρ. 9 του Ν.4014/2011.
  9. Απουσιάζει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μέτρων, ο σχεδιασμός σε βάθος χρόνου, το κόστος υλοποίησης καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης (Τακτικές Πιστώσεις φορέων, ΕΣΠΑ κ.α.). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε απουσία κοστολόγησης Βασικών μέτρων ομάδας ΙΙ και τρόπου χρηματοδότησης (ΚΑΠ, ΕΣΠΑ, κ.α.). Απουσία τρόπου χρηματοδότησης των Οριζόντιων Συμπληρωματικών Μέτρων και των εξειδικευμένων συμπληρωματικών κατά συγκεκριμένο Υδατικό Σώμα παρ’ ότι υπάρχει ενδεικτική κοστολόγηση.
  10. Δεν λαμβάνεται υπόψη η έλλειψη προσωπικού στους φορείς υλοποίησης. Παράδειγμα στο μέτρο Β0701 προτείνεται οι εντατικοποίηση των ελέγχων στις μεταποιητικές μονάδες που αποτελούν δυνητικές σημειακές πηγές ρύπανσης, παρότι διαπιστώνεται στην ίδια την περιγραφή του μέτρου η υποστελέχωση των υπηρεσιών, η πολυπλοκότητα της διαδικασίας ελέγχων κλπ. και η προβληματική αποτελεσματικότητα του μέτρου γενικότερα
  11. Δεν λαμβάνεται γενικότερα υπόψη η έλλειψη προσωπικού με εξειδίκευση σε διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων σε κάποιους φορείς υλοποίησης, ούτε προβλέπονται μέτρα για την επιμόρφωση προσωπικού επάνω σε εργαλεία χρηματοδότησης που θα χρησιμοποιηθούν από τους φορείς υλοποίησης για την εφαρμογή των μέτρων (ΕΣΠΑ ΠΑΑ κλπ).
  12. Στο μέτρο Β0701 «Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων» προτείνεται η διατήρηση μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων, με ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, κυρώσεις και διορθωτικές δράσεις των υπόχρεων. Ωστόσο θα πρέπει να εξεταστεί αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  13. Πέρα από το μέτρο Β0703 «Πρόγραμμα διερευνητικής παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά σώματα στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ», το οποίο αποτελεί συνέχεια και εξειδίκευση του Μέτρου του ήδη εγκεκριμένου Σχεδίου, προτείνεται πιλοτικά η άμεση ενσωμάτωση στο σύστημα παρακολούθησης των περιοχών που γειτνιάζουν με ΧΥΤΑ δεδομένου ότι η περιβαλλοντική κατάσταση αυτών των περιοχών σε αρκετές περιπτώσεις είναι επιβαρυμένη ή έχει τάση προς επιβάρυνση.
  14. Να διευκρινιστεί γιατί το επίπεδο εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων της χημικής ταξινόμησης είναι μέτριο ή χαμηλό καθώς και το πόσο επηρεάζει αυτό την ορθότητα της παρουσίασης της υφιστάμενης κατάστασης στα υδατικά σώματα. Επίσης πρέπει να επισημανθούν οι συνέπειες που τυχόν θα υπάρξουν στην επιλογή στοχευμένων συμπληρωματικών μέτρων.
  15. Το Παραδοτέο Π05-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ δεν είναι αναρτημένο στη διαβούλευση. Συνεπώς θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για εγκαταστάσεις όπως ελαιοτριβεία και κτηνοτροφικές μονάδες είναι πλήρη. Δηλαδή εάν ο αριθμός αυτών των μονάδων, των οποίων εκτιμήθηκαν οι πιέσεις αντικατοπτρίζει το σύνολο των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων στις ΛΑΠ ή είναι μόνο αυτές που έχουν λάβει άδεια τα τελευταία πέντε χρόνια.
  16. Στο παραδοτέο 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ04/Π01 – «Αρμόδιες Αρχές Καθορισμός και καταγραφή αρμόδιων αρχών και προσδιορισμός περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους» δεν έχουν ληφθεί υπόψη ο Ν4071/2012 ούτε οι τροποποιήσεις του Οργανισμού της Π.Δ.Ε. Ενδεικτικά αρμοδιότητες όπως «Ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων. Ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων» έχουν μεταφερθεί από τις Περιφέρειες στους Δήμους με το αρ. 4 του Ν.4071/2012
  17. Στο παραδοτέο 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01 και 02/Π01 – «Αρμόδιες Αρχές Καθορισμός και καταγραφή αρμόδιων αρχών και προσδιορισμός περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους». Η αρμοδιότητα «έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των μεταποιητικών-βιομηχανικών μονάδων που συνδυάζονται και με τον έλεγχο τήρησης των ορίων διάθεσης των ίδιων μονάδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ (η οποία επιβάλλει και κυρώσεις Ν.1650/86 όπως ισχύει) καθώς οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν κυρίως την αρμοδιότητα του ελέγχου των όρων αδειών λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων βάσει του Ν.3982/2011 και την επιβολή κυρώσεων για αυτό.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1. Διαφαίνεται επιτακτική ανάγκη οργάνωσης των εμπλεκομένων υπηρεσιών με σύγχρονο κοινό εξοπλισμό και λογισμικό παρακολούθησης μέτρων το οποίο στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση της κεντρικής γεωχωρικής βάση δεδομένων στην ΕΓΥ, η οποία θα εμπλουτίζεται με δεδομένα απ’ ευθείας από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και αυτές θα αντλούν δεδομένα για την εφαρμογή των μέτρων. Συνεπώς απαιτούνται μέτρα εκπαίδευσης προσωπικού και προς αυτή την κατεύθυνση.
  2. Οι βάσεις δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΓΥ πρέπει να δομηθούν και ανά Περιφερειακή Ενότητα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο και να αποτελέσουν μια βάση δεδομένων πλήρη ανά Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η αντιμετώπιση της έλλειψης δεδομένων, στη φάση «αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάσταση», για συγκεκριμένες περιοχές πιθανά να μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την δημιουργία ενός «διαδικτυακού αποθετηρίου» με ευθύνη της ΕΓΥ. Σε αυτό θα μπορούν να αναρτώνται εργασίες και πρωτογενή δεδομένα που έχουν προκύψει από φορείς που κάνουν έρευνα σε περιοχές ΛΑΠ και σε συγκεκριμένα Υδατικά Σώματα. Τόσο το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης όσο και η ΕΓΥ και λοιποί φορείς υλοποίησης, θα μπορούν να αντλούν δεδομένα χρήσιμα στον σχεδιασμό των αρμοδιοτήτων τους και έτσι ακόμα να διαπιστώνεται που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα ή πιο επιχειρησιακή παρακολούθηση.
  4. Το Βασικό Μέτρο Β1101 κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης θα πρέπει να είναι σε άμεση προτεραιότητα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δυναμικές γεωχωρικές βάσεις δεδομένων που θα βοηθήσουν στους ελέγχους και στις αδειοδοτήσεις τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και θα αποτυπώσουν σωστά των αριθμό των δυνητικών σημειακών πιέσεων.
  5. Να εξεταστεί εάν η διαδικασία εξέτασης της δυνητικής υπαγωγής στην παράγραφο 7 του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 4.7), υδατικών συστημάτων που επηρεάζονται από προγραμματιζόμενα έργα μπορεί να ενσωματωθεί στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  6. Στην εφαρμογή του μέτρου Β0701 «Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων» προτείνεται η διασύνδεση ή ενσωμάτωση του μελλοντικού μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων με τα υπάρχοντα μητρώα όπως το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων (ΕΜΠΑ) και με το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), δεδομένου ότι βιομηχανικές και μεταποιητικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα για την παραγωγικές τους διαδικασίες. Επιπλέον τα γεωχωρικά δεδομένα από τα παραπάνω μητρώα μπορούν να χρησιμοποιούνται από την πλατφόρμα GIS της ΕΓΥ και έτσι άμεσα να διαμοιράζεται η πληροφορία στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

  2017/11/24 at 2:02 pm
 • From Στέφανος Παπαζησίμου Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01/Π16 - Ερωτηματολόγια επί του Προσχεδίου Διαχείρισης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
  Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
  Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

  Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί των αναρτημένων προσχεδίων της 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα Yδατικά Διαμερίσματα EL01, EL02 και EL04.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Στα προσχέδια της 1ης αναθεώρησης που είναι αναρτημένα στο σχετικό ιστοχώρο του ΥΠΕΝ και της ΕΓΥ προς διαβούλευση δεν έχουν αναρτηθεί όλα τα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των διαχειριστικών σχεδίων και η ανάρτησή τους είναι σημαντική στη φάση της διαβούλευσης. Συνολικά έως 23-11-2014 έχουν αναρτηθεί 4/14.
  2. Μεταξύ άλλων στο αρ. 14 της Οδηγίας 2000/60ΕΚ τίθενται τα χρονικά περιθώρια διαβούλευσης. Έτσι το αντίγραφο του προσχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού δημοσιοποιείται τουλάχιστον ένα έτος πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται το σχέδιο ενώ τα κράτη μέλη παρέχουν προθεσμία τουλάχιστον έξι μηνών για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα ενεργού συμμετοχής και διαβουλεύσεων και όπου χρειάζεται κατόπιν σχετικής αίτησης, παρέχεται πρόσβαση σε βοηθητικά έγγραφα και πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση του προσχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Στην παρούσα διαδικασία ο χρόνος είναι «συμπιεσμένος».
  3. Στις ΣΜΠΕ των προσχεδίων δεν παρατίθενται οι απόλυτες τιμές των ποσοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων παρά μόνο η περιγραφή υπολογισμού τους, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφής η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέτρων.
  4. Στις ΣΜΠΕ των ΥΔ 01 και 02 και συγκριμένα στο κεφ 2.5.1 «Περιγραφή κύριων αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών» παρατίθενται αναλυτικά πίνακες αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων αρχών στην εφαρμογή των σχεδίων βάση της κείμενης νομοθεσίας (αντίθετα μικρότερης έκτασης αναφορά γίνεται στην ΣΜΠΕ του ΥΔ04). Επιπλέον σε όλα τα προσχέδια υιοθετείται κοινό σχήμα ρόλων (EL01 σελ. 41, EL02 σελ. 44, EL04 σελ. 49 ):
  Διαπιστώνεται ότι:
  •τον ρόλο της Υλοποίησης των ΣΔΛΑΠ σε περιφερειακό επίπεδο έχει το Τμ. Υδροοικονομίας και τα τοπικά Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροικονομίας των ΠΕ της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Π.Δ.Ε. σε αλληλεπίδραση με την Δ/νση Υδάτων και τον Περιφερειάρχη.
  •Επιπλέον η εφαρμογή των κύριων νέων Μέτρων τα οποία αφορούν την Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων γίνεται σε αλληλεπίδραση μεταξύ Περιφερειάρχη ΟΕΒ και Δ/νσης Υδάτων απευθείας με ΟΕΒ
  •Τέλος όλες οι λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, Αγροτικής Οικονομίας-Κτηνιατρικής, Υγείας κ.α) έχουν υποστηρικτικό ρόλο και αλληλεπίδραση με τον Περιφερειάρχη μόνο.
  Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η Δ/νση Υδάτων Δ. Ελλάδας της Αποκεντρωμένης έχει συντονιστικό ρόλο με τις υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. είτε άμεσα ή έμμεσα χωρίς να υπάρχει κεντρική εποπτική υπηρεσία ή σχήμα στο σύνολο της Περιφέρειας γεγονός που πιθανά θα δημιουργήσει δυσλειτουργία στο συντονισμό και την εφαρμογή των μέτρων.
  5. Απουσιάζει σε κάθε μέτρο η περιγραφή ξεκάθαρου ρόλου των φορέων υλοποίησης (εποπτικός, συντονιστικός, εκτελεστικός κ.α.) γεγονός που θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση του προγράμματος μέτρων.
  6. Το Σχέδιο όπως παρουσιάζεται σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και πολλές κατευθύνσεις στη δομή και απαιτεί υψηλό βαθμό συνέργιας όλων των αρμοδίων υπηρεσιών για την υλοποίησή του.
  7. Η εφαρμογή των μέτρων απαιτεί εξειδίκευση των φορέων υλοποίησης τόσο σε επιστημονικό προσωπικό όσο και σε εργαλεία (GIS, χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α.) με ταυτόχρονη κωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας αλλά και απλοποίηση νομοθετημάτων.
  8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προτεινόμενου Σχεδίου Διαχείρισης είναι η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των υφιστάμενων έργων που προβλέπονται σε αυτό (π.χ. έργα ταμίευσης ύδατος, λειτουργική αναβάθμιση ΕΕΛ, κλπ.) και η λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος στις περιπτώσεις που αυτά χωροθετούνται εντός προστατευόμενων περιοχών. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι η αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης των ΤΟΕΒ (μέτρο B0303) στη φάση χρηματοδότησης του από το ΠΑΑ 2014-2020 ή και από το ΕΣΠΑ για να υλοποιηθεί θα πρέπει πρώτα να λάβει χώρα περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων των ΤΟΕΒ, τα οποία δεν έχουν αδειοδοτηθεί και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του αρ. 9 του Ν.4014/2011.
  9. Απουσιάζει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μέτρων, ο σχεδιασμός σε βάθος χρόνου, το κόστος υλοποίησης καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης (Τακτικές Πιστώσεις φορέων, ΕΣΠΑ κ.α.). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε απουσία κοστολόγησης Βασικών μέτρων ομάδας ΙΙ και τρόπου χρηματοδότησης (ΚΑΠ, ΕΣΠΑ, κ.α.). Απουσία τρόπου χρηματοδότησης των Οριζόντιων Συμπληρωματικών Μέτρων και των εξειδικευμένων συμπληρωματικών κατά συγκεκριμένο Υδατικό Σώμα παρ’ ότι υπάρχει ενδεικτική κοστολόγηση.
  10. Δεν λαμβάνεται υπόψη η έλλειψη προσωπικού στους φορείς υλοποίησης. Παράδειγμα στο μέτρο Β0701 προτείνεται οι εντατικοποίηση των ελέγχων στις μεταποιητικές μονάδες που αποτελούν δυνητικές σημειακές πηγές ρύπανσης, παρότι διαπιστώνεται στην ίδια την περιγραφή του μέτρου η υποστελέχωση των υπηρεσιών, η πολυπλοκότητα της διαδικασίας ελέγχων κλπ. και η προβληματική αποτελεσματικότητα του μέτρου γενικότερα
  11. Δεν λαμβάνεται γενικότερα υπόψη η έλλειψη προσωπικού με εξειδίκευση σε διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων σε κάποιους φορείς υλοποίησης, ούτε προβλέπονται μέτρα για την επιμόρφωση προσωπικού επάνω σε εργαλεία χρηματοδότησης που θα χρησιμοποιηθούν από τους φορείς υλοποίησης για την εφαρμογή των μέτρων (ΕΣΠΑ ΠΑΑ κλπ).
  12. Στο μέτρο Β0701 «Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων» προτείνεται η διατήρηση μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων, με ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, κυρώσεις και διορθωτικές δράσεις των υπόχρεων. Ωστόσο θα πρέπει να εξεταστεί αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  13. Πέρα από το μέτρο Β0703 «Πρόγραμμα διερευνητικής παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά σώματα στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ», το οποίο αποτελεί συνέχεια και εξειδίκευση του Μέτρου του ήδη εγκεκριμένου Σχεδίου, προτείνεται πιλοτικά η άμεση ενσωμάτωση στο σύστημα παρακολούθησης των περιοχών που γειτνιάζουν με ΧΥΤΑ δεδομένου ότι η περιβαλλοντική κατάσταση αυτών των περιοχών σε αρκετές περιπτώσεις είναι επιβαρυμένη ή έχει τάση προς επιβάρυνση.
  14. Να διευκρινιστεί γιατί το επίπεδο εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων της χημικής ταξινόμησης είναι μέτριο ή χαμηλό καθώς και το πόσο επηρεάζει αυτό την ορθότητα της παρουσίασης της υφιστάμενης κατάστασης στα υδατικά σώματα. Επίσης πρέπει να επισημανθούν οι συνέπειες που τυχόν θα υπάρξουν στην επιλογή στοχευμένων συμπληρωματικών μέτρων.
  15. Το Παραδοτέο Π05-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ δεν είναι αναρτημένο στη διαβούλευση. Συνεπώς θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για εγκαταστάσεις όπως ελαιοτριβεία και κτηνοτροφικές μονάδες είναι πλήρη. Δηλαδή εάν ο αριθμός αυτών των μονάδων, των οποίων εκτιμήθηκαν οι πιέσεις αντικατοπτρίζει το σύνολο των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων στις ΛΑΠ ή είναι μόνο αυτές που έχουν λάβει άδεια τα τελευταία πέντε χρόνια.
  16. Στο παραδοτέο 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ04/Π01 – «Αρμόδιες Αρχές Καθορισμός και καταγραφή αρμόδιων αρχών και προσδιορισμός περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους» δεν έχουν ληφθεί υπόψη ο Ν4071/2012 ούτε οι τροποποιήσεις του Οργανισμού της Π.Δ.Ε. Ενδεικτικά αρμοδιότητες όπως «Ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων. Ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων» έχουν μεταφερθεί από τις Περιφέρειες στους Δήμους με το αρ. 4 του Ν.4071/2012
  17. Στο παραδοτέο 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01 και 02/Π01 – «Αρμόδιες Αρχές Καθορισμός και καταγραφή αρμόδιων αρχών και προσδιορισμός περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους». Η αρμοδιότητα «έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των μεταποιητικών-βιομηχανικών μονάδων που συνδυάζονται και με τον έλεγχο τήρησης των ορίων διάθεσης των ίδιων μονάδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ (η οποία επιβάλλει και κυρώσεις Ν.1650/86 όπως ισχύει) καθώς οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν κυρίως την αρμοδιότητα του ελέγχου των όρων αδειών λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων βάσει του Ν.3982/2011 και την επιβολή κυρώσεων για αυτό.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1. Διαφαίνεται επιτακτική ανάγκη οργάνωσης των εμπλεκομένων υπηρεσιών με σύγχρονο κοινό εξοπλισμό και λογισμικό παρακολούθησης μέτρων το οποίο στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση της κεντρικής γεωχωρικής βάση δεδομένων στην ΕΓΥ, η οποία θα εμπλουτίζεται με δεδομένα απ’ ευθείας από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και αυτές θα αντλούν δεδομένα για την εφαρμογή των μέτρων. Συνεπώς απαιτούνται μέτρα εκπαίδευσης προσωπικού και προς αυτή την κατεύθυνση.
  2. Οι βάσεις δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΓΥ πρέπει να δομηθούν και ανά Περιφερειακή Ενότητα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο και να αποτελέσουν μια βάση δεδομένων πλήρη ανά Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η αντιμετώπιση της έλλειψης δεδομένων, στη φάση «αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάσταση», για συγκεκριμένες περιοχές πιθανά να μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την δημιουργία ενός «διαδικτυακού αποθετηρίου» με ευθύνη της ΕΓΥ. Σε αυτό θα μπορούν να αναρτώνται εργασίες και πρωτογενή δεδομένα που έχουν προκύψει από φορείς που κάνουν έρευνα σε περιοχές ΛΑΠ και σε συγκεκριμένα Υδατικά Σώματα. Τόσο το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης όσο και η ΕΓΥ και λοιποί φορείς υλοποίησης, θα μπορούν να αντλούν δεδομένα χρήσιμα στον σχεδιασμό των αρμοδιοτήτων τους και έτσι ακόμα να διαπιστώνεται που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα ή πιο επιχειρησιακή παρακολούθηση.
  4. Το Βασικό Μέτρο Β1101 κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης θα πρέπει να είναι σε άμεση προτεραιότητα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δυναμικές γεωχωρικές βάσεις δεδομένων που θα βοηθήσουν στους ελέγχους και στις αδειοδοτήσεις τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και θα αποτυπώσουν σωστά των αριθμό των δυνητικών σημειακών πιέσεων.
  5. Να εξεταστεί εάν η διαδικασία εξέτασης της δυνητικής υπαγωγής στην παράγραφο 7 του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 4.7), υδατικών συστημάτων που επηρεάζονται από προγραμματιζόμενα έργα μπορεί να ενσωματωθεί στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  6. Στην εφαρμογή του μέτρου Β0701 «Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων» προτείνεται η διασύνδεση ή ενσωμάτωση του μελλοντικού μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων με τα υπάρχοντα μητρώα όπως το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων (ΕΜΠΑ) και με το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), δεδομένου ότι βιομηχανικές και μεταποιητικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα για την παραγωγικές τους διαδικασίες. Επιπλέον τα γεωχωρικά δεδομένα από τα παραπάνω μητρώα μπορούν να χρησιμοποιούνται από την πλατφόρμα GIS της ΕΓΥ και έτσι άμεσα να διαμοιράζεται η πληροφορία στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

  2017/11/24 at 1:57 pm
 • From Στέφανος Παπαζησίμου Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ02/Π16 - Ερωτηματολόγια επί του Προσχεδίου Διαχείρισης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
  Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
  Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

  Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί των αναρτημένων προσχεδίων της 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα Yδατικά Διαμερίσματα EL01, EL02 και EL04.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Στα προσχέδια της 1ης αναθεώρησης που είναι αναρτημένα στο σχετικό ιστοχώρο του ΥΠΕΝ και της ΕΓΥ προς διαβούλευση δεν έχουν αναρτηθεί όλα τα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των διαχειριστικών σχεδίων και η ανάρτησή τους είναι σημαντική στη φάση της διαβούλευσης. Συνολικά έως 23-11-2014 έχουν αναρτηθεί 4/14.
  2. Μεταξύ άλλων στο αρ. 14 της Οδηγίας 2000/60ΕΚ τίθενται τα χρονικά περιθώρια διαβούλευσης. Έτσι το αντίγραφο του προσχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού δημοσιοποιείται τουλάχιστον ένα έτος πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται το σχέδιο ενώ τα κράτη μέλη παρέχουν προθεσμία τουλάχιστον έξι μηνών για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα ενεργού συμμετοχής και διαβουλεύσεων και όπου χρειάζεται κατόπιν σχετικής αίτησης, παρέχεται πρόσβαση σε βοηθητικά έγγραφα και πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση του προσχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Στην παρούσα διαδικασία ο χρόνος είναι «συμπιεσμένος».
  3. Στις ΣΜΠΕ των προσχεδίων δεν παρατίθενται οι απόλυτες τιμές των ποσοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων παρά μόνο η περιγραφή υπολογισμού τους, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφής η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέτρων.
  4. Στις ΣΜΠΕ των ΥΔ 01 και 02 και συγκριμένα στο κεφ 2.5.1 «Περιγραφή κύριων αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών» παρατίθενται αναλυτικά πίνακες αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων αρχών στην εφαρμογή των σχεδίων βάση της κείμενης νομοθεσίας (αντίθετα μικρότερης έκτασης αναφορά γίνεται στην ΣΜΠΕ του ΥΔ04). Επιπλέον σε όλα τα προσχέδια υιοθετείται κοινό σχήμα ρόλων (EL01 σελ. 41, EL02 σελ. 44, EL04 σελ. 49 ):
  Διαπιστώνεται ότι:
  •τον ρόλο της Υλοποίησης των ΣΔΛΑΠ σε περιφερειακό επίπεδο έχει το Τμ. Υδροοικονομίας και τα τοπικά Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροικονομίας των ΠΕ της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Π.Δ.Ε. σε αλληλεπίδραση με την Δ/νση Υδάτων και τον Περιφερειάρχη.
  •Επιπλέον η εφαρμογή των κύριων νέων Μέτρων τα οποία αφορούν την Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων γίνεται σε αλληλεπίδραση μεταξύ Περιφερειάρχη ΟΕΒ και Δ/νσης Υδάτων απευθείας με ΟΕΒ
  •Τέλος όλες οι λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, Αγροτικής Οικονομίας-Κτηνιατρικής, Υγείας κ.α) έχουν υποστηρικτικό ρόλο και αλληλεπίδραση με τον Περιφερειάρχη μόνο.
  Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η Δ/νση Υδάτων Δ. Ελλάδας της Αποκεντρωμένης έχει συντονιστικό ρόλο με τις υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. είτε άμεσα ή έμμεσα χωρίς να υπάρχει κεντρική εποπτική υπηρεσία ή σχήμα στο σύνολο της Περιφέρειας γεγονός που πιθανά θα δημιουργήσει δυσλειτουργία στο συντονισμό και την εφαρμογή των μέτρων.
  5. Απουσιάζει σε κάθε μέτρο η περιγραφή ξεκάθαρου ρόλου των φορέων υλοποίησης (εποπτικός, συντονιστικός, εκτελεστικός κ.α.) γεγονός που θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση του προγράμματος μέτρων.
  6. Το Σχέδιο όπως παρουσιάζεται σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και πολλές κατευθύνσεις στη δομή και απαιτεί υψηλό βαθμό συνέργιας όλων των αρμοδίων υπηρεσιών για την υλοποίησή του.
  7. Η εφαρμογή των μέτρων απαιτεί εξειδίκευση των φορέων υλοποίησης τόσο σε επιστημονικό προσωπικό όσο και σε εργαλεία (GIS, χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α.) με ταυτόχρονη κωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας αλλά και απλοποίηση νομοθετημάτων.
  8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προτεινόμενου Σχεδίου Διαχείρισης είναι η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των υφιστάμενων έργων που προβλέπονται σε αυτό (π.χ. έργα ταμίευσης ύδατος, λειτουργική αναβάθμιση ΕΕΛ, κλπ.) και η λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος στις περιπτώσεις που αυτά χωροθετούνται εντός προστατευόμενων περιοχών. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι η αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης των ΤΟΕΒ (μέτρο B0303) στη φάση χρηματοδότησης του από το ΠΑΑ 2014-2020 ή και από το ΕΣΠΑ για να υλοποιηθεί θα πρέπει πρώτα να λάβει χώρα περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων των ΤΟΕΒ, τα οποία δεν έχουν αδειοδοτηθεί και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του αρ. 9 του Ν.4014/2011.
  9. Απουσιάζει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μέτρων, ο σχεδιασμός σε βάθος χρόνου, το κόστος υλοποίησης καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρηματοδότησης (Τακτικές Πιστώσεις φορέων, ΕΣΠΑ κ.α.). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε απουσία κοστολόγησης Βασικών μέτρων ομάδας ΙΙ και τρόπου χρηματοδότησης (ΚΑΠ, ΕΣΠΑ, κ.α.). Απουσία τρόπου χρηματοδότησης των Οριζόντιων Συμπληρωματικών Μέτρων και των εξειδικευμένων συμπληρωματικών κατά συγκεκριμένο Υδατικό Σώμα παρ’ ότι υπάρχει ενδεικτική κοστολόγηση.
  10. Δεν λαμβάνεται υπόψη η έλλειψη προσωπικού στους φορείς υλοποίησης. Παράδειγμα στο μέτρο Β0701 προτείνεται οι εντατικοποίηση των ελέγχων στις μεταποιητικές μονάδες που αποτελούν δυνητικές σημειακές πηγές ρύπανσης, παρότι διαπιστώνεται στην ίδια την περιγραφή του μέτρου η υποστελέχωση των υπηρεσιών, η πολυπλοκότητα της διαδικασίας ελέγχων κλπ. και η προβληματική αποτελεσματικότητα του μέτρου γενικότερα
  11. Δεν λαμβάνεται γενικότερα υπόψη η έλλειψη προσωπικού με εξειδίκευση σε διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων σε κάποιους φορείς υλοποίησης, ούτε προβλέπονται μέτρα για την επιμόρφωση προσωπικού επάνω σε εργαλεία χρηματοδότησης που θα χρησιμοποιηθούν από τους φορείς υλοποίησης για την εφαρμογή των μέτρων (ΕΣΠΑ ΠΑΑ κλπ).
  12. Στο μέτρο Β0701 «Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων» προτείνεται η διατήρηση μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων, με ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, κυρώσεις και διορθωτικές δράσεις των υπόχρεων. Ωστόσο θα πρέπει να εξεταστεί αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  13. Πέρα από το μέτρο Β0703 «Πρόγραμμα διερευνητικής παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά σώματα στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ», το οποίο αποτελεί συνέχεια και εξειδίκευση του Μέτρου του ήδη εγκεκριμένου Σχεδίου, προτείνεται πιλοτικά η άμεση ενσωμάτωση στο σύστημα παρακολούθησης των περιοχών που γειτνιάζουν με ΧΥΤΑ δεδομένου ότι η περιβαλλοντική κατάσταση αυτών των περιοχών σε αρκετές περιπτώσεις είναι επιβαρυμένη ή έχει τάση προς επιβάρυνση.
  14. Να διευκρινιστεί γιατί το επίπεδο εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων της χημικής ταξινόμησης είναι μέτριο ή χαμηλό καθώς και το πόσο επηρεάζει αυτό την ορθότητα της παρουσίασης της υφιστάμενης κατάστασης στα υδατικά σώματα. Επίσης πρέπει να επισημανθούν οι συνέπειες που τυχόν θα υπάρξουν στην επιλογή στοχευμένων συμπληρωματικών μέτρων.
  15. Το Παραδοτέο Π05-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ δεν είναι αναρτημένο στη διαβούλευση. Συνεπώς θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για εγκαταστάσεις όπως ελαιοτριβεία και κτηνοτροφικές μονάδες είναι πλήρη. Δηλαδή εάν ο αριθμός αυτών των μονάδων, των οποίων εκτιμήθηκαν οι πιέσεις αντικατοπτρίζει το σύνολο των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων στις ΛΑΠ ή είναι μόνο αυτές που έχουν λάβει άδεια τα τελευταία πέντε χρόνια.
  16. Στο παραδοτέο 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ04/Π01 – «Αρμόδιες Αρχές Καθορισμός και καταγραφή αρμόδιων αρχών και προσδιορισμός περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους» δεν έχουν ληφθεί υπόψη ο Ν4071/2012 ούτε οι τροποποιήσεις του Οργανισμού της Π.Δ.Ε. Ενδεικτικά αρμοδιότητες όπως «Ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων. Ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων» έχουν μεταφερθεί από τις Περιφέρειες στους Δήμους με το αρ. 4 του Ν.4071/2012
  17. Στο παραδοτέο 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ01 και 02/Π01 – «Αρμόδιες Αρχές Καθορισμός και καταγραφή αρμόδιων αρχών και προσδιορισμός περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους». Η αρμοδιότητα «έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των μεταποιητικών-βιομηχανικών μονάδων που συνδυάζονται και με τον έλεγχο τήρησης των ορίων διάθεσης των ίδιων μονάδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ (η οποία επιβάλλει και κυρώσεις Ν.1650/86 όπως ισχύει) καθώς οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν κυρίως την αρμοδιότητα του ελέγχου των όρων αδειών λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων βάσει του Ν.3982/2011 και την επιβολή κυρώσεων για αυτό.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1. Διαφαίνεται επιτακτική ανάγκη οργάνωσης των εμπλεκομένων υπηρεσιών με σύγχρονο κοινό εξοπλισμό και λογισμικό παρακολούθησης μέτρων το οποίο στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι εφαρμογή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση της κεντρικής γεωχωρικής βάση δεδομένων στην ΕΓΥ, η οποία θα εμπλουτίζεται με δεδομένα απ’ ευθείας από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και αυτές θα αντλούν δεδομένα για την εφαρμογή των μέτρων. Συνεπώς απαιτούνται μέτρα εκπαίδευσης προσωπικού και προς αυτή την κατεύθυνση.
  2. Οι βάσεις δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΓΥ πρέπει να δομηθούν και ανά Περιφερειακή Ενότητα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο και να αποτελέσουν μια βάση δεδομένων πλήρη ανά Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η αντιμετώπιση της έλλειψης δεδομένων, στη φάση «αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάσταση», για συγκεκριμένες περιοχές πιθανά να μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την δημιουργία ενός «διαδικτυακού αποθετηρίου» με ευθύνη της ΕΓΥ. Σε αυτό θα μπορούν να αναρτώνται εργασίες και πρωτογενή δεδομένα που έχουν προκύψει από φορείς που κάνουν έρευνα σε περιοχές ΛΑΠ και σε συγκεκριμένα Υδατικά Σώματα. Τόσο το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης όσο και η ΕΓΥ και λοιποί φορείς υλοποίησης, θα μπορούν να αντλούν δεδομένα χρήσιμα στον σχεδιασμό των αρμοδιοτήτων τους και έτσι ακόμα να διαπιστώνεται που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα ή πιο επιχειρησιακή παρακολούθηση.
  4. Το Βασικό Μέτρο Β1101 κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης θα πρέπει να είναι σε άμεση προτεραιότητα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δυναμικές γεωχωρικές βάσεις δεδομένων που θα βοηθήσουν στους ελέγχους και στις αδειοδοτήσεις τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και θα αποτυπώσουν σωστά των αριθμό των δυνητικών σημειακών πιέσεων.
  5. Να εξεταστεί εάν η διαδικασία εξέτασης της δυνητικής υπαγωγής στην παράγραφο 7 του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 4.7), υδατικών συστημάτων που επηρεάζονται από προγραμματιζόμενα έργα μπορεί να ενσωματωθεί στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  6. Στην εφαρμογή του μέτρου Β0701 «Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων» προτείνεται η διασύνδεση ή ενσωμάτωση του μελλοντικού μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων με τα υπάρχοντα μητρώα όπως το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων (ΕΜΠΑ) και με το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), δεδομένου ότι βιομηχανικές και μεταποιητικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα για την παραγωγικές τους διαδικασίες. Επιπλέον τα γεωχωρικά δεδομένα από τα παραπάνω μητρώα μπορούν να χρησιμοποιούνται από την πλατφόρμα GIS της ΕΓΥ και έτσι άμεσα να διαμοιράζεται η πληροφορία στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

  2017/11/24 at 1:55 pm
 • From Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) on Διαβούλευση - 1η Αναθεώρηση ΣΔ: ΥΔ08/Π12 - Προγράμματα Μέτρων

  Τα επιφανειακά ύδατα του Ταμιευτήρα της Κάρλας χαρακτηρίζονται από κακή οικολογική
  ποιότητα εξαιτίας των υψηλών επιπέδων ευτροφισμού που εκφράζονται με συχνές ανθίσεις
  φυτοπλαγκτού και κυανοβακτηρίων αλλά και υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών (άζωτο,
  φώσφορος) καθόλη τη διάρκεια του έτους. Με δεδομένη την εισροή στραγγιδίων των
  εντατικά καλλιεργούμενων εκτάσεων της ευρύτερης λεκάνης απορροής της πρώην λίμνης
  Κάρλας μέσω της αποστραγγιστικής τάφρου 1Τ, η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της
  επιβάρυνσης των εισερχομένων υδάτων με θρεπτικά κρίνεται επιτακτική.

  2017/11/21 at 10:35 am